Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met LVL Communicatie gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen bindend als LVL Communicatie deze schriftelijk bevestigde. Zij gelden enkel voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden/bedingen van de opdrachtgever wordt door LVL Communicatie uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: Offertes & overeenkomsten

2.1 De offertes van LVL Communicatie binden niet, tenzij hierin nadrukkelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld. Offertes zijn een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht bevestigt LVL Communicatie schriftelijk aan de opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen in een verstrekte opdracht meldt de opdrachtgever direct per e-mail of telefonisch aan LVL Communicatie. Indien mogelijk aanvaardt LVL Communicatie de aangepaste opdracht. Opdrachtgever krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

2.3 LVL Communicatie mag namens – en voor rekening van – opdrachtgever derden opdracht tot levering of terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten geven als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. Als deze derden voor LVL Communicatie algemene voorwaarden hanteert dan gelden die voorwaarden onverkort ook voor opdrachtgever.

2.4 Als opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) wil annuleren, dan meldt hij ons dit per e-mail. Opdrachtgever blijft op dat moment verplicht LVL Communicatie onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering.

Artikel 3: Levertijden

Levertijden zijn streeftijden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aangeduid als fatale termijn.

Artikel 4: Levering

4.1 Opdrachtgever verleent de redelijk te verwachten medewerking voor de uitvoering en voortgang van de opdracht.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen kan LVL Communicatie door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een resultaatverplichting.

Artikel 5: Prijzen/betaling

5.1 Alle door LVL Communicatie opgegeven prijzen zijn exclusief het geldende Nederlandse btw-tarief.

5.2 LVL Communicatie mag de opdrachtgever een voorschotnota sturen waarop staat dat de overeengekomen werkzaamheden niet worden verricht c.q. worden vervolgd voordat betaling plaatsvindt.

5.3 Opdrachtgever voldoet alle facturen van LVL Communicatie binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.4 Vanaf de 16e dag na de factuurdatum betaalt opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – aan LVL Communicatie een rente over het openstaande bedrag van 1% per maand.

5.5 Bij niet tijdige betaling mag LVL Communicatie van opdrachtgever alle kosten vorderen die zij hierdoor maakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,- exclusief verschotten en omzetbelasting.

Artikel 6: Aansprakelijkheid/vrijwaring

6.1 LVL Communicatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door LVL Communicatie geleverde diensten, artikelen, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar LVL Communicatie aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is LVL Communicatie in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc.

6.2 LVL Communicatie is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte adviezen.

6.3 Als LVL Communicatie in opdracht van opdrachtgever drukwerk laat vervaardigen of levert, dan is LVL Communicatie niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart LVL Communicatie tegen alle aanspraken van derden die hun oorsprong vinden in opdrachten van opdrachtgever aan LVL Communicatie.

6.5 Als LVL Communicatie, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden is die schade altijd beperkt tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van LVL Communicatie. Dit is exclusief btw en verschotten die horen bij de opdracht aan LVL Communicatie.

6.6 LVL Communicatie is niet aansprakelijk voor schade – inclusief gevolgschade – aan het door opdrachtgever aan haar ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden. In die gevallen verzekert opdrachtgever die zaken.

6.7 Wanneer LVL Communicatie een tekst schrijft op basis van een interview, dan ontvangt LVL Communicatie van de geïnterviewde een akkoord per e-mail. Deze bevestiging is voor LVL Communicatie voldoende om de tekst door te sturen naar opdrachtgever. Mocht geïnterviewde later aangeven nog tekst te willen aanpassen, dan geeft LVL Communicatie dit zo snel mogelijk door aan opdrachtgever. LVL Communicatie is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit veroorzaakt. Denk aan (kosten voor) het corrigeren van vormgrafische proeven, online pagina’s of drukwerk.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken die LVL Communicatie aan opdrachtgever leverde of ter beschikking stelde berust uitsluitend bij LVL Communicatie of haar licentiegever. Opdrachtgever verkrijgt daarvan enkel de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

7.2 LVL Communicatie verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht op het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever gebruikt deze rechten uitsluitend voor haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door LVL Communicatie aan haar zijn verleend.

7.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van LVL Communicatie niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Bij tijdelijke overmacht mag LVL Communicatie haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2 Bij blijvende overmacht mag LVL Communicatie de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden.

8.3 Bij tijdelijke of blijvende overmacht heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding door LVL Communicatie.

8.4 Overmacht is elke omstandigheid waarop LVL Communicatie geen invloed kan uitoefenen, waardoor nakoming van de verplichtingen richting de opdrachtgever (gedeeltelijk) wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van LVL Communicatie kan worden verlangd. Ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht van toeleveranciers.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Als opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen – ook in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever- mag LVL Communicatie zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten opschorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten (gedeeltelijk) ontbinden, onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van LVL Communicatie dan ook en zonder dat LVL Communicatie tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 10: Rechtskeuze/geschillen

10.1 Op de overeenkomsten met LVL Communicatie is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zijn enkel onderworpen aan de rechter.

Artikel 11: Privacybeleid

LVL Communicatie vindt de privacy van haar opdrachtgever belangrijk en beschikt over een privacybeleid. LVL Communicatie gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Het bureau verwerkt deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is en in overeenstemming met wet- en regelgeving. De privacyverklaring van LVL Communicatie is te vinden op deze pagina.

Vragen over deze tekst of de website van LVL Communicatie? Neem gerust contact met ons op!

Goed op dreef? Lees ook de privacyverklaring, disclaimer en het cookiebeleid van LVL Communicatie.